Säännöt

Nimi, kotipaikka ja kieli
1 § Yhdistyksen nimi on Turun Korkeakoulujen Reserviläiset ry, Åbo
Högskolereservister rf, ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksen
virallinen kieli on suomi, jonka ohella toiminnassa voidaan käyttää
ruotsin kieltä.

2 § Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto Finlands
Reservofficerförbund ry:n jäsen ja Opiskelijain Reserviupseeripiiri
Reservofficerdistriktet för Studerande ry:n jäsenyhdistys.

Tarkoitus ja toiminta
3 § Yhdistyksen tarkoitus on olla jäsentensä aatteellisena ja
toiminnallisena yhdyssiteenä suomalaisen yhteiskunnan turvallisuutta
edistävää toimintaa tukien. Yhdistyksen tehtävänä on tukea Suomen
itsenäisyyttä, valtakunnan alueen puolustamista sekä suomalaisen
yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta edistävää toimintaa, ylläpitää
ja kohottaa maanpuolustustietoutta ja -tahtoa sekä vaikuttaa
muutenkin maanpuolustusedellytysten parantamiseen ja kehittää
reserviläishenkeä.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa ohjaamalla ja tukemalla jäsentensä
maanpuolustushenkistä ja turvallisuuspoliittista toimintaa
järjestämällä esitelmiä, tutustumiskäyntejä, jotoksia, kursseja ja
virkistystoimintaa sekä johtamalla ja järjestämällä jäsentensä
henkistä ja fyysistä kuntoa ja sotilastaitoja ylläpitävää ja
kehittävää toimintaa, siihen luettuna ampumaharjoitukset ja
kilpailut.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja
arpajaisia, harjoittaa sellaista taloudellista toimintaa, joka
muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka
jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena, harjoittaa
julkaisutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä
omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää
omaisuutta.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja voittoa
tavoittelematon.

Jäsenyyttä koskevat määräykset
4 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hakemuksesta
hyväksyä maanpuolustuksesta kiinnostuneen hyvämaineisen Suomen kansalaisen, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen sekä
opiskelee Varsinais-Suomessa tai Ahvenanmaalla tai on töissä
varsinaissuomalaisessa tai ahvenanmaalaisessa korkea-asteen
oppilaitoksessa.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi hallitus voi hakemuksesta hyväksyä
oikeuskelpoisia kannattajayhteisöjä tai maanpuolustuksesta
kiinnostuneita hyvämaineisia Suomen kansalaisia.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Aiemmin jäseninä olleet
säilyttävät jäsenoikeutensa jäsenedellytysten muuttumisesta
huolimatta.

5 § Yhdistyksen varsinainen jäsen ja kannatusjäsen on velvollinen
suorittamaan sekä vuotuisen jäsenmaksun että mahdollisen
liittymismaksun. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu koostuu yhdistyksen
omasta jäsenmaksuosuudesta sekä yhdistyksen jäsenyhdistysten
jäsenmaksuosuuksista. Yhdistys voi valtuuttaa Suomen
Reserviupseeriliitto ry:n perimään jäsenmaksun yhdistyksen puolesta.
Jäsenen erotessa yhdistyksen jäsenmaksua ei palauteta.

6 § Yhdistyksen kokous voi yhdistyksen hallituksen esityksestä
kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi
yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen
henkilön.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua vain yhdistyksen
puheenjohtajana aikaisemmin toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajana
voi olla ainoastaan yksi henkilö kerrallaan. Kunniapuheenjohtajalla
ja kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

7 § Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti joko yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle. Eroamisen voi ilmoittaa myös yhdistyksen
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä yhdistyslain
erottamisperustein, joko määräajaksi tai kokonaan. Jäsen voidaan
erottaa myös, mikäli hän aiheuttaa toiminnallaan, esimerkiksi
väkivaltaisella, uhkaavalla tai huolimattomalla käytöksellä, uhan
yhdistyksen toiminnassa jäsenten turvallisuudelle.

Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen kuukauden
kuluessa erottamispäätöksestätiedon saatuaan yhdistyksen seuraavan
kokouksen ratkaistavaksi.

Jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa yhden (1) kalenterivuoden
ajan maksamatta, voi yhdistys katsoa eronneeksi.

Yhdistyksen toimielimet
8 § Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen
hallitus.

Yhdistyksen kokoukset
9 § Varsinainen yhdistyksen kokous pidetään kaksi kertaa vuodessa.
Yhdistyksen kevätkokous järjestetään viimeistään huhtikuun loppuun
mennessä ja yhdistyksen syyskokous viimeistään marraskuun loppuun
mennessä. Hallitus määrää yhdistyksen kokouksen ajankohdan ja
paikan.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai
yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle, kun hallitus
tai yhdistyksen kokous katsoo sen aiheelliseksi tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä
kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30)
päivän kuluessa siitä, kun vaatimus sen järjestämisestä on esitetty
hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä,
kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla
jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

10 § Yhdistyksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänestykset
ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § Yhden (1) vuoden ajan jäsenmaksunsa maksamisen laiminlyönyt ei
saa käyttää äänioikeuttaan. Hallitus voi edellyttää, että
käyttääkseen kokouksessa äänioikeuttaan jäsenen on ilmoitettava
osallistumisestaan kokoukseen etukäteen yhdistykselle viimeistään
kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.

Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen
12 § Yhdistyksen kokouksen kutsu on lähetettävä yhdistyksen
jäsenille kirjallisesti jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen
tai yhdistyksen kotisivuilla viimeistään seitsemän (7) vuorokautta
ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa
käsiteltävät asiat sekä etäosallistumisen mahdollisuus ohjeineen.

Yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat
13 § Yhdistyksen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
3 .Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Vahvistetaan edellisen vuoden toimintakertomus.
6. Vahvistetaan edellisen tilikauden tilinpäätös.
7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
tilivelvollisille.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä muut
hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää
ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti käsiteltäväksi esittämät
asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23. §:ssä tarkoitettuja, ellei
niitä ole kokouskutsussa mainittu.

14 § Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma.
6. Vahvistetaan yhdistyksen varsinaisen jäsenen ja kannatusjäsenen
liittymismaksu ja jäsenmaksu.
7. Vahvistetaan talousarvio.
8. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja.
9. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet.
10. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai
tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
11. Päätetään Opiskelijain Reserviupseeripiirin sääntöjen
edellyttämien edustajien ja ehdokkaiden valitsemisesta piirin
toimielimiin.
12. Päätetään Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien
edustajien ja ehdokkaiden valitsemisesta liiton toimielimiin.
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä muut
hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään seitsemän (7) päivää
ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti käsiteltäväksi esittämät
asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23. §:ssä tarkoitettuja, ellei
niitä ole kokouskutsussa mainittu.

Hallitus ja sen tehtävät
15 § Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, jota kutsutaan
esikunnaksi. Siihen kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3 – 15 muuta varsinaista
jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus ottaa
keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja
muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitukseen voidaan valita sama jäsen korkeintaan kuudeksi (6)
toimintavuodeksi peräkkäin.

Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia.

16 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen
jäsenistä sitä vaatii. Hallitus voi kokoontua puhelimitse,
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähintään kolme
(3) päivää ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

17 § Hallituksen tehtävänä on
1. johtaa, kehittää ja valvoa yhdistyksen toimintaa,
2. edustaa yhdistystä,
3. vastata yhdistyksen taloudesta ja omaisuuden huolellisesta
hoidosta,
4. valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat, kutsua
kokoukset koolle ja huolehtia tehtyjen päätösten toimeenpanosta,
5. huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen laatimisesta,
6. huolehtia yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion
laatimisesta ja
7. päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä ja erottamisesta
sekä pitää luetteloa jäsenistä.
Toiminta- ja tilivuosi sekä toiminnantarkastus

18 § Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.
Toimintakertomus ja tilinpäätös on annettava tarvittavine
asiakirjoineen tilin- tai toiminnantarkastajalle viimeistään
helmikuun 15. päivänä. Tilin- tai toiminnantarkastajan on annettava
hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään helmikuun
viimeisenä päivänä.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
19 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja yksin, tai sihteeri yhdessä rahastonhoitajan
kanssa.

Sääntöjen muuttaminen
20 § Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen
kokouksessa, jos sääntömuutoksen käsitteleminen mainitaan
kokouskutsussa ja jos sääntöjen muuttamista kannattaa vähintään
kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkaminen
21 § Yhdistys purkautuu, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa
(2) perättäisessä vähintään kolmenkymmenen (30) vuorokauden
väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä on kannattanut
yhdistyksen purkamista. Kokouskutsuissa on mainittava, että
kokouksessa käsitellään yhdistyksen purkamista.

22 § Jos yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, yhdistyksen varat
luovutetaan toiselle Suomen Reserviupseeriliitto Finlands
Reservofficersförbund ry:n jäsenyhdistykselle tai sellaiselle
rekisteröidylle säätiölle, jonka tarkoituksena on tukea suomalaista
maanpuolustustyötä. Kohde päätetään yhdistyksen purkamisesta
päättäneen kokouksen määräämällä tavalla. Mikäli tällaista
yhdistystä tai säätiötä ei ole olemassa yhdistyksen purkamis- tai
lakkauttamishetkellä, luovutetaan sen omaisuus Suomen
Reserviupseeriliitto Finlands Reservofficersförbund ry:lle, jonka
tulee luovuttaa omaisuus edellämainitunlaiselle yhdistykselle tai
säätiölle, jos kyseinen oikeushenkilö perustetaan vuoden kuluessa
yhdistyksen purkamisesta tai lakkauttamisesta.

Turun Korkeakoulujen Reserviläiset ry – Åbo Högskolereservister