stadga

Namn och hemvist

1 §

Föreningens namn är Åbo universitets reservförening. Det är baserat i Åbo.

2 §

Föreningen är medlem i Suomen Reserviupseeriliitto Finlands reservofficerförbund ry och Opiskelijan Reserviupseeripiiri Reservofficerdistriktet för Studerande ry.

Syfte och funktion

3 §

Syftet med föreningen är att vara medlemmarnas ideologiska och funktionella länk och stödja aktiviteter som främjar kungarikets säkerhet. Föreningen genomför sitt syfte:

styra och stödja medlemmarnas nationella försvars- och säkerhetsaktiviteter genom att organisera presentationer, studiebesök, föreläsningar, kurser och fritidsaktiviteter;
hantera och organisera aktiviteter för att upprätthålla och utveckla sina medlemmars mentala och fysiska kondition och militära färdigheter, inklusive skjutövningar och tävlingar samt publicerings- och informationsaktiviteter.

Föreningen deltar inte i partipolitiska aktiviteter.

Föreningen kan ta emot gåvor och testamente samt utföra lotterier och insamlingar med lämpligt tillstånd.

Bestämmelser om medlemskap

4 §

Styrelsen kan som medlem acceptera en ansedd finsk medborgare som är intresserad av nationellt försvar som studerar i Åbo-regionen.

5 §

Medlemmarna betalar en medlemsavgift till föreningen för varje år, vars belopp bekräftas av föreningens höstmöte. Om en medlem avgår återbetalas inte föreningens medlemsavgift.

6 §

En medlem som har försummat sina förpliktelser gentemot föreningen eller handlat i strid med föreningens syften kan av styrelsen avlägsnas från föreningen för en viss tid eller i sin helhet.

Föreningsmöten

7 §

Föreningen har två årsmöten varje år, ett höstmöte senast den 1 december och ett vårmöte senast den 15 mars.

Plats och tidpunkt för mötet bestäms av föreningens styrelse.

Ett extra sammanträde i föreningen kan hållas när föreningens styrelse anser det nödvändigt, när föreningens möte beslutar det eller när en tiondel (1/10) av de röstande medlemmarna i föreningen begär att den ska behandla ärendet. Begäran om att hålla ett möte måste lämnas in skriftligt till föreningens styrelse.

En inbjudan till sammanträde i föreningen ska skickas till medlemmarna skriftligen eller genom att meddela i en tidning som utsetts av föreningens möte eller i en annan tidning som distribueras till medlemmarna minst sju (7) dagar före mötet

8 §

Vid föreningens möte ska beslutet vara det yttrande som stöds av mer än hälften av de avgivna rösterna. I händelse av oavgjort ska valet avgöras med lott, men i andra frågor gäller det yttrande som ordföranden för stämman förklarar stöd.

9 §

Vid föreningens höstmöte

 1. välja ordförande, sekreterare, två granskare och två talare för mötet;
 2. anta en handlingsplan för det följande året;
 3. fastställande av medlemsavgiften;
 4. anta budgeten för det följande budgetåret,
 5. besluta om antalet styrelseledamöter;
 6. välja styrelseordförande och vice ordförande;
 7. välja andra styrelseledamöter;
 8. välja två revisorer och deras suppleanter för nästa verksamhetsår;
 9. besluta om valet av de representanter och kandidater som krävs enligt reglerna för studentreservatdistriktet för distriktets institutioner;
 10. besluta om valet av de representanter och kandidater som krävs enligt Finlands reservofficersförbunds regler till föreningens institutioner;
 11. besluta i vilken tidskrift det mötesmeddelande som avses i avsnitt 7.4 i reglerna ska offentliggöras
 12. övriga ärenden som presenteras av styrelsen och som inlämnats av ledamöterna skriftligen till styrelsen minst tre (3) dagar före stämman behandlas.

10 §

Vid föreningens vårmöte

 1. välja ordförande, sekreterare, två granskare och två talare för mötet;
 2. diskuterar föreningens årsredovisning och finansiella rapporter;
 3. en revisionsrapport presenteras;
 4. besluta om godkännande av finansiella rapporter och ansvarsfrihet för styrelsen och ansvariga personer;
 5. övriga ärenden som presenteras av styrelsen och som inlämnats av ledamöterna skriftligen till styrelsen minst tre (3) dagar före stämman behandlas.

Styrelse

11 §

Styrelsen fungerar som lagens företrädare för föreningen.

Ordförande, vice ordförande och minst fem (5) och högst femton (15) övriga ledamöter väljs till styrelsen varje år.

Samma ledamot kan väljas i styrelsen för högst sex (6) år i rad.

Styrelsen får utse sådana kommittéer som den anser nödvändiga.

12 §

Styrelsen sammanträder på inbjudan av ordföranden eller, i hans frånvaro, vice ordförande och har beslutförhet när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften (1/2) av styrelseledamöterna är närvarande.

Styrelseledamöterna måste underrättas om mötet minst tre (3) dagar före mötet.

Beslutet vid vilket majoriteten av rösterna avges ska fattas vid styrelsemötet. I händelse av oavgjort ska valet avgöras genom lott, men i andra frågor gäller det yttrande som stämmans ordförande överenskommit.

13 §

Styrelsen tar hand om föreningens verksamhet och för detta ändamål måste den bland annat:

 1. att agera för genomförandet av föreningens syften och ta hand om föreningens interna aktiviteter;
 2. representerar föreningen;
 3. sammankalla föreningens möten och förbereda ärenden som ska diskuteras vid dem;
 4. att genomföra besluten från föreningens möten;
 5. förvalta föreningens medel och andra tillgångar och ta hand om upprättandet av bokslutet;
 6. att ta hand om utarbetandet av föreningens aktivitetsrapport;
 7. att ta hand om utarbetandet av föreningens handlingsplan och budget;
 8. beslutar om antagning som medlem i föreningen och håller en lista över medlemmar.

Verksamhets- och räkenskapsår och revision

14 §

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderåret.

Bokslutet måste vara klart för att lämnas till revisorerna senast den 15 februari, som måste lämna sin revisionsberättelse till styrelsen inom februari.

Skriva föreningens namn

15 §

Föreningens namn ska skrivas av ordföranden och vice ordföranden tillsammans med en eller båda av dem tillsammans med en tjänsteman som utses av föreningens styrelse.

Ändra reglerna och upplösa föreningen

16 §

Beslut för att ändra dessa regler kräver minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna vid ett sammanträde i föreningen. Ändringen av reglerna måste godkännas av Finlands Reservofficerförbunds styrelse.

17 §

Beslutet att upplösa föreningen ska fattas vid två sammanträden i föreningen, med minst trettio (30) dagar däremellan.

Beslutet träder i kraft om upplösningen vid båda mötena har stöttats av minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna.

18 §

Om det har beslutats att upplösa föreningen eller om det kommer att upplösas, överförs dess egendom till en registrerad stiftelse vars syfte är att stödja finländskt försvarsarbete.

19 §

I annat fall följs tillämplig föreningslag.

Turun Korkeakoulujen Reserviläiset ry – Åbo Högskolereservister